Οι Υπηρεσίες μας

 

Φυτοπροστασία - Λίπανση - Συγκομιδή

Η Οικοανάπτυξη παρέχει υπηρεσίες εφαρμοσμένης τηλεπισκόπησης στη Γεωργία. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τη σάρωση και ιχνηλάτηση καλλιεργειών (aerial farm scanning & scouting) με σύγχρονα Μη Επανδρωμένα Πτητικά Μέσα (UAV, Drone), δορυφορικές εικόνες και αισθητήρες πολύ υψηλής χωρικής και φασματικής ανάλυσης. Γρήγορα, επαναλαμβανόμενα και σε πραγματικό χρόνο, η εταιρεία παρέχει έγκαιρη διάγνωση, πρόβλεψη και συμβουλευτική διαχείρισης καλλιεργειών σε θέματα όπως Φυτοπροστασία, Ωρίμανση και Λίπανση.

Η τηλεπισκοπική εποπτεία των καλλιεργειών έχει ως στόχο την αποτελεσματική σύνδεση χαρτογραφημένων παραμέτρων παραγωγής, όπως εδαφικά χαρακτηριστικά, ζωτικότητα βλάστησης, φυτικό stress με καλλιεργητικές πρακτικές άρδευσης, λίπανσης, συγκομιδής και φυτοπροστασίας.

Για το σύγχρονο αγρότη - επιχειρηματία, η πλέον σημαντική παράμετρος για την υιοθέτηση μοντέλων Γεωργίας Ακριβείας είναι η κερδοφορία. Μία κερδοφορία όμως που πρέπει πλέον να επιτυγχάνεται πέρα από την αύξηση της παραγωγικότητας, με τη μείωση των εισροών (δηλ. την εξοικονόμηση πόρων), τη βελτίωση της ποιότητας, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την πιστοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτείται η σύμπραξη (συνέργεια) και ο συντονισμός ενός σημαντικού αριθμού επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων και πρακτικών, όπως Τηλεπισκόπηση, Γεωπληροφορική, Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνας, Στατιστική, Αλγόριθμοί και Προβλεπτικά Μοντέλα, Τηλεματική, Τεχνολογίες Διαφοροποιημένων εφαρμογών στον αγρό και φυσικά συσσωρευμένη και εφαρμοσμένη Γεωπονική Εμπειρία.

Στάδια εργασίας

1.   Μιλάμε με τον παραγωγό. Καταλαβαίνουμε και καταγράφουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Εντοπίζουμε τις κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης της καλλιέργειάς του και πιθανά προβλήματα.
2.   Χρησιμοποιούμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή/και δορυφορικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Επιλέγουμε ημερομηνίες που να αντιστοιχούν στις κρίσιμές φάσεις ανάπτυξης της καλλιέργειας.
3.   Αποτυπώνουμε με ακρίβεια την εδαφική ετερογένεια χρησιμοποιώντας έως και 12 δορυφορικά φασματικά κανάλια και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας.
4.   Οριοθετούμε ζώνες διαφοροποιημένων εφαρμογών - χαρακτηριστικών της καλλιέργειας (λίπανση, ωρίμανση - συγκομιδή, άρδευση, απόδοση, ζωτικότητα, hot spots) και τις προσαρμόζουμε στις τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες του παραγωγού.
5.   Παράγουμε με βάση τις ζώνες δειγματοληπτικά σχέδια λήψης εδαφικών δειγμάτων, φυλλοδιαγνωστικής κ.ά., λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των αναλύσεων, ή άλλους πιθανούς περιοριστικούς παράγοντες.
6.   Παρέχουμε λιπαντική συμβουλή ανά ζώνη με βάση ενδελεχή στατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση των σημαντικών διαφορών των ευρημάτων και τη σημασία τους στην παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος.