Προϊόντα

  1. Ορθοφωτοχάρτες πολύ υψηλής ανάλυσης (από 2 cm/pixel)
  2. Μοντέλα επιφανείας, εδάφους (DSM, DEM)
  3. Χάρτες Δεικτών Βλάστησης (NDVI, CRI…)
  4. Χάρτες κρίσιμών περιοχών αγρού (hot spots)
  5. Χάρτες φυσιολογικών παραμέτρων (σάκχαρα, καροτενοειδή, stress)
  6. Χάρτες Ποιοτικών και Ποσοτικών Χαρακτηριστικών (απόδοση, ζωτικότητα,)
  7. Χάρτες διαφοροποιημένων εφαρμογών (λίπανση, συγκομιδή, VRT)
  8. Συμβουλευτικά Προγράμματα Λίπανσης
  9. Γεωβάσεις Καλλιεργητικών Δεδομένων