Εφαρμογές

 

Ελιά

Έγκαιρη διάγνωση της βερτισιλλίωσης

Η Οικοανάπτυξη σε συνεργασία με την εταιρεία ΑγροΟικοΣύστημα Ε.Ε. έχει αναπτύξει μια διαγνωστική μέθοδο για τον έγκαιρο εντοπισμό της προσβολής του βερτισιλλίου στην ελιά. Συγκεκριμένα, η μέθοδος παρέχει έγκαιρη χαρτογράφηση και διάγνωση της ασθένειας, ακόμη και των μη ορατών σταδίων της, ανά αγροτεμάχιο και δένδρο. Έτσι ο παραγωγός μπορεί να προβεί σε μια οικονομική αποτίμηση απώλειας εισοδήματος αγροτεμαχίου και να εφαρμόσει διαχειριστικές πρακτικές ανάταξης έγκαιρα και ανά προσβεβλημένο δένδρο και όχι στο σύνολο του αγροτεμαχίου, μειώνοντας έξοδα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  • Αξιολόγηση των προσβεβλημένων δέντρων και εντοπισμός των άδηλων σταδίων της προσβολής με τη χρήση πολυφασματικών εικόνων και ειδικών αλγορίθμων
  • Κατασκευή χαρτών επικινδυνότητας και σύνδεσή τους με βάση δεδομένων, στην οποία καταγράφεται η εξέλιξη της ασθένειας καθώς και οι καλλιεργητικές φροντίδες αποκατάστασης των δέντρων.
  • Πρόβλεψη οικονομικής ζημιάς και εκτίμηση κόστους αποκατάστασης
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη λήψη των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης

Ρύζι

Το ρύζι επειδή βρίσκεται υπό κατάκλυση έχει αυξημένες ανάγκες αζώτου. Η ψηφιακή καταγραφή του στρες αζώτου με τηλεπισκοπικά μέσα είναι απαραίτητη ώστε να μην υπερλιπαίνει ο παραγωγός με άζωτο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το κόστος παραγωγής και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας με νιτρικά. Επίσης είναι γνωστό ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που ευνοεί την εξάπλωση της πυρικουλάριας είναι η υπερβολική αζωτούχος λίπανση. Η υπερβολική διαθεσιμότητα αζώτου στο ρύζι μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ψιλόλιγνων φυτών τα οποία είναι πιθανόν να πλαγιάσουν και να δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας λόγω κακού αερισμού. Ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών της καλλιέργειας σε άζωτο είναι απαραίτητος για την ορθολογική λίπανση της καλλιέργειας. Η πολυφασματική τηλεπισκόπηση υψηλής ανάλυσης έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει τη φυσιολογική κατάσταση του φυτού και να συστήσει πόσο επιπλέον άζωτο θα πρέπει να προστεθεί για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση χωρίς να δοθεί στην καλλιέργεια περίσσεια αζώτου. Περισσότερα...

Σιτάρι

Μέσω πειραματισμού με τη βοήθεια τηλεπισκοπικών μεθόδων μπορεί να προσδιοριστεί ο ιδανικός χρόνος λίπανσης και ο κατάλληλος τύπος λιπάσματος στις καλλιέργειες σίτου. Επίσης ένας από τους σημαντικούς κινδύνους της καλλιέργειας των σιτηρών είναι η μυκητολογική ασθένεια της σεπτορίωσης, ιδίως σε χρονιές με έντονες ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις. Με τη βοήθεια των τηλεπισκοπικών μεθόδων είναι εφικτός ο εντοπισμός του φυτοπαθολογικού στρες ώστε να εντοπίζονται οι ζώνες της καλλιέργειας που έχουν προσβληθεί.

 

Αμπέλι

Εκτίμηση σημείου ωρίμανσης του καρπού του αμπελώνα μέσω της συγκέντρωσης των καροτενοειδών - Διάγνωση υδατικού stress

Συνεχής παρακολούθηση του αμπελώνα μέσω επαναλαμβανόμενων λήψεων τηλεπισκοπικών εικόνων
Συγκομιδή σύμφωνα με ζώνες ωρίμανσης: split picking
Άρδευση ακριβείας σύμφωνα με τα χωρικά δεδομένα

Με τη χρήση πολύ υψηλής ανάλυσης πολυφασματικών εικόνων μπορούν να ανιχνευθούν σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αμπελοκαλλιεργητή αφού σύμφωνα με τις τηλεπισκοπικές παρατηρήσεις μπορεί να οριοθετήσει ξεχωριστές ζώνες συγκομιδής εντός του αγροτεμαχίου του, από τις οποίες ο καρπός που θα συγκομιστεί και θα διοχετευτεί για παραγωγή διαφορετικής ποιότητας κρασί. 

 Καλαμπόκι

Η έγκαιρη διάγνωση της θρεπτικής κατάστασης της καλλιέργειας καλαμποκιού με τη βοήθεια της τηλεπισκόπησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποφυγή απωλειών απόδοσης της καλλιέργειας και τη μείωση του κόστους παραγωγής λόγω των μειωμένων εισροών αζώτου. Η χρήση φασματικών δεικτών με τη βοήθεια τηλεπισκοπικών μέσων είναι οπωσδήποτε η πιο επιτυχής εναλλακτική μέθοδος για την καταγραφή της θρεπτικής και φυσιολογικής κατάστασης των φυτών.