Συμβουλές λίπανσης

Οι υπηρεσίες  συμβουλευτικής (λίπανσης, συγκομιδής, άρδευσης) για εφαρμογή στη γεωργία ακριβείας, βασίζονται στην ολοκληρωμένη χωρική ανάλυση της παράλλαξης των ιδιοτήτων της καλλιέργειας, κατά τις διάφορες κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης των φυτών.

Για την ανίχνευση της χωρο-χρονικής αυτής παράλλαξης, χρησιμοποιούμε εικόνες υψηλής ευκρίνειας σε πολλαπλά μήκη κύματος και κατάλληλες ημερομηνίες, που λαμβάνονται είτε από μη-επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), είτε από δορυφόρους.

Αξιολογούμε επίσης χρήσιμα τοπογραφικά και υδρογραφικά στοιχεία, τα οποία μαζί με τις εικόνες βοηθούν στην διαμόρφωση προκαταρκτικών διαχειριστικών ζωνών. Η καταγραφή των ζωνών αυτών επιτρέπει την εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας: Σε συνδυασμό με μετρήσεις φυσιολογικών, εδαφολογικών, κλιματικών η και καλλιεργητικών παραμέτρων (π.χ. pH, ιχνοστοιχεία, σάκχαρα, υδατικό δυναμικό, απόδοση) ανά ζώνη προκύπτουν ζώνες διαφοροποιημένων εφαρμογών, λίπανσης, συγκομιδής, άρδευσης κλπ.

Στην περίπτωση της συμβουλευτικής λίπανσης, τα δεδομένα προέρχονται από εδαφολογική και φυλλοδιαγνωστική ανάλυση. Με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών που λαμβάνονται από κάθε ζώνη, μεταφράζονται σε απαιτούμενες δόσεις μάκρο- και ίχνο-στοιχείων ανά ζώνη και φάση καλλιέργειας.

Τέλος, τα εναλλακτικά χρονοδιαγράμματα λίπανσης και οι ζώνες που προκύπτουν, προσαρμόζονται περαιτέρω στις ανάγκες και τους περιορισμούς του παραγωγού, της αγοράς λιπασμάτων και της καλλιέργειας.