Καταπολέμηση τρωκτικών

Η αποσπασματική αντιμετώπιση των τρωκτικών σε επίπεδο δήμου με εφαρμογές πυροσβεστικού χαρακτήρα, που δεν βασίζεται σε τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο, αλλά κύρια στην ανταπόκριση σε σχετικά παράπονα δημοτών, κρίνεται αναποτελεσματική, εγκυμονεί κινδύνους λόγω της τοξικότητας των τρωκτικοκτόνων σκευασμάτων και δύσκολα μπορεί να αποτελέσει βάση για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης τρωκτικών.
 
Η εταιρεία ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. θεωρεί αναγκαία την εκπόνηση σοβαρού ολοκληρωμένου σχεδίου που στοχεύει στην άμεση καταστολή και εξάλειψη του προβλήματος στο σύνολο του δήμου. Το σχέδιο καταπολέμησης βασίζεται σε σειρά δεδομένων όπως καταγραφές παρουσίας τρωκτικών, προσδιορισμός κρίσιμων περιοχών, αξιολόγηση της έντασης ανά περιοχή, εντοπισμό εστιών και χώρων εγκατάστασης, τεκμηρίωση των πραγματοποιούμενων εφαρμογών και των αποτελεσμάτων αυτών κλπ. Η Οικοανάπτυξη Α.Ε. με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτει και το άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό έχει αναλάβει την τελευταία πενταετία έργα καταπολέμησης τρωκτικών σε αρκετούς Δήμους της χώρας τόσο στη Βόρεια όσο και στη Στερεά Ελλάδα, τα οποία και εκτελεί με απόλυτη επιτυχία.
 
Η οργάνωση ενός έργου καταπολέμησης τρωκτικών στα διοικητικά όρια ενός Δήμου περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους φάσεις εκτέλεσης:
 
  • Τον εντοπισμό και καταγραφή των κρίσιμων περιοχών (ρέματα, τμήματα αποχετευτικού δικτύου, εγκαταλελειμμένα οικόπεδα, φρεάτια όμβριων υδάτων, χώροι συγκέντρωσης λυμάτων/ απορριμμάτων, περιοχές έντονης αστικής δραστηριότητας κλπ).
  • Την αξιοποίηση των όποιων μαρτυριών κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής για τη διερεύνηση σημαντικών εστιών και παραγόντων που ευνοούν την ανάπτυξη τρωκτικών.
  • Την αξιολόγηση της έντασης παρουσίας τρωκτικών ανά περιοχή, ταυτόχρονα με δράσεις καταστολής, με την τοποθέτηση και παρακολούθηση δολωματικών σταθμών ασφαλείας.
  • Τη συντήρηση του δικτύου ελέγχου μυοκτονίας αποτελούμενου από δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας, δόλωση φρεατίων και λοιπών κρίσιμων θέσεων εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.
  • Την αποτύπωση των σταθμών ελέγχου σε χαρτογραφικά υπόβαθρα.
  • Το μηνιαίο έλεγχο των θέσεων δόλωσης και αντικατάσταση των σκευασμάτων.
  • Την παρακολούθηση της διακύμανσης του πληθυσμού των τρωκτικών και της παρατηρούμενης μεταβολής ανά περιοχή
  • Την παράδοση εκθέσεων προόδου και πιστοποιητικών
  • Τη στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διοίκηση του δήμου για την ενημέρωση, πιστοποίηση και μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Τη διευκόλυνση του όποιου ελέγχου ζητηθεί και πιστοποίηση όλων των δράσεων και των αποτελεσμάτων.

Η υλοποίηση ενός έργου καταπολέμησης τρωκτικών από την Οικοανάπτυξη Α.Ε. οδηγεί όχι μόνο στον εντοπισμό και καταστολή των σημαντικών εγκατεστημένων πληθυσμών τρωκτικών στις κρίσιμες περιοχές ενός Δήμου, αλλά και στον καθορισμό των μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνονται στο μέλλον προκειμένου ο Δήμος να μην αντιμετωπίζει προβλήματα τρωκτικών. Το σύνολο των δράσεων που αναλαμβάνει η Οικοανάπτυξη Α.Ε. χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα, αποτελεσματικότητα και περιβαλλοντική συμβατότητα με κύριο γνώμονα πάντοτε την ασφάλεια των Πολιτών και των οργανισμών μη στόχων.